انجمن فراق انجمن فراق --- زبان خامه ندارد سر بیان فراق وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق دریغ مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق http://faragngo.mihanblog.com 2020-03-29T23:59:04+01:00 text/html 2016-07-03T06:50:11+01:00 faragngo.mihanblog.com admin خانواده های شالیکار گیلانی با کوله باری از امید بازگشتند http://faragngo.mihanblog.com/post/1359 <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span id="Title" style="color: #800000;">خانواده های شالیکار گیلانی با کوله باری از امید بازگشتند</span></h1><h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">کارزار انسانی کاروان ۱۳۰ نفره خانواده ها برای رهایی اغفال شدگان از چنگال اهریمنان رجوی از اسارتگاه لیبرتی یک هفته تمام بلاوقفه بطول انجامید ودستاوردهای عظیمی به همراه داشت .</span></h2> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;" align="center"><span style="color: #000000;"><img class="aligncenter" src="http://www.nejatngo.org/storage/image/Gatherings/Iraq_201602/Families_Liberty_Gilan_1.JPG" alt="" height="219" width="364"></span></h2> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">درملاقات با شماری ازخانواده های اعزامی به لیبرتی دریافتم که رجوی را با همت وانگیزه بالابلند پدران ومادران وخواهران وبرادران وهمسران وفرزندان اسرای گرفتار در مافیای رجوی قدر و اندازه ای نیست که بخواهد برغم ایجاد زندان وچارچوبهای بازدارنده اش آنان را ناگزیز به عقب نشینی از مطالبات به حق و مشروع خود مبنی برملاقات و دیدار حضوری با عزیزانشان بکند. </span></h2> text/html 2016-07-03T06:49:30+01:00 faragngo.mihanblog.com admin رجوی در باتلاق دیگری به نام آلبانی گیر کرده است! http://faragngo.mihanblog.com/post/1358 <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">با خروج از کمپ لیبرتی وشکست های حاصل اتنخابات ایران ومذاکرات هسته ای، سازمان تلاش دارد که دست به تلاش های جدیدی زده تا بتواند این شکست هارا به گردن دیگران بیاندازند یا خشم خود را با مزدورخواندن این وآن، کمی کاهش دهد!</span></h2> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://www.nejatngo.org/storage/image/Persons/Ghazanfari/Ghazanfari_Sirus_2.jpg" alt="" height="337" width="386"><br> <span style="color: #000000;"> اما این از روی پرتی فرقه مسعود خان است که به جای قبول شکست ها رو به روضه خوانی روآورده و این روزها بطور سفیهانه ای تلاش دارد آلبانی را اشرف سوم بنامد!!</span></h2> text/html 2016-07-03T06:48:45+01:00 faragngo.mihanblog.com admin عزم و اراده مادران رنج کشیده اسیران رجوی http://faragngo.mihanblog.com/post/1357 <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span id="Title" style="color: #ff0000;">عزم و اراده مادران رنج کشیده اسیران رجوی</span></h1> <p align="center"><img class="aligncenter" src="http://www.nejatngo.org/storage/image/Gatherings/Iraq_201003/Iraq_Ashraf_Families_4.jpg" alt="" height="303" width="404"></p> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">خانم تاج الدوله حیدریان مادر مهدی حمید فر، خانم ماه منیر جلالی مادر شهاب فروزنده ، خانم زمرد امینی مادر غلامرضا شکری وخانم سکینه محمدی مادر علیرضا جعفری از مادران دردمند و رنج کشیده کرمانشاهی که به دفعات متعدد به دفتر انجمن استان کرمانشاه مراجعه و با فعالیت های خود با مراجعه&nbsp; و نامه نگاری به مجامع ذیربط در تلاش برای رهایی عزیزان و جگرگوشه هایشان از اسارت و بندگی رجوی ها هستند .</span></h2> text/html 2016-07-03T06:48:05+01:00 faragngo.mihanblog.com admin گزارشی از حضور خانواده های کرمانشاهی عزیمت کرده به لیبرتی http://faragngo.mihanblog.com/post/1356 <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span id="Title" style="color: #333399;">گزارشی از حضور خانواده های کرمانشاهی</span></h1> <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span id="Title" style="color: #ff0000;"> عزیمت کرده به لیبرتی</span></h1> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">شعار ما مادران و پدران و برادران و خواهران در رفتن به سوی لیبرتی فقط تلاش برای رهایی عزیزانمان است که هرکدام را رجوی بین ۲۵ تا ۳۰ سال است حتی از یک دقیقه ملاقات محروم کرده است .</span></h2><p align="center"><img class="aligncenter" src="http://www.nejatngo.org/storage/image/Gatherings/Iraq_201602/Families_Liberty_1.jpg" alt=""></p> text/html 2016-07-03T06:47:00+01:00 faragngo.mihanblog.com admin چهارمین اقدام خانواده ها http://faragngo.mihanblog.com/post/1355 <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span id="MainContent_title2" style="color: #003366;">چهارمین اقدام خانواده ها</span></h1> <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span id="MainContent_title2" style="color: #ff0000;"> برای دیدار با عزیزانشان در لیبرتی – ۲ </span></h1><p align="center"><img class="aligncenter" src="http://www.saharngo.com/a/i/people/families/Families%20visit%20Feb%2016/photo_2016-02-25_16-47-35.jpg" alt="" height="325" width="434"></p><h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">خانواده ها برای روز دوم به اردوگاه لیبرتی مراجعه کردند. خانواده ها خیلی خوب فعالیت نمودند و همه جا بودند. خانم ها به منطقه زنان نزدیک شدند و سعی کردند با آنها صحبت کنند. عناصر فرقه رجوی اول مات شدند چون فکر نمی کردند که آنان بتوانند به آن مکان نزدیک شوند و ابتدا سخت دست پاچه شدند. بعد به سرعت نیروهایشان را به محل آوردند و سپس با یک پارچه سفید جلوی شکافی که از آن اردوگاه قابل رؤیت بود را بستند، ولی خانواده ها همچنان به تلاش خود برای کسب خبر ادامه دادند.</span></h2> text/html 2016-07-03T06:46:22+01:00 faragngo.mihanblog.com admin حضور خواهران محترم ایران پور در دفتر انجمن نجات خوزستان http://faragngo.mihanblog.com/post/1354 <h1 class="Koodak" style="text-align: center;"><span id="Title">حضور <span style="color: #0000ff;">خواهران محترم ایران پور</span> در <span style="color: #800000;">دفتر انجمن نجات خوزستان</span></span></h1> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">مورخه دوشنبه ۱۰/۱۲/۹۴ خانم ها ماه منیر و راحله ایرانپور در مسیر بازگشت ازکمپ لیبرتی دردفتر انجمن نجات شاخه خوزستان حاضر و با اعضای انجمن دیدار کردند .</span></h2><p align="center"><img class="aligncenter" src="http://www.nejatngo.org/storage/image/States/Khozestan/201602/Nejat_Iranpur.jpg" alt=""></p> text/html 2016-07-03T06:45:47+01:00 faragngo.mihanblog.com admin دومین سری از خانواده های خوزستانی اسیران فرقه رجوی راهی کشور عراق شدند http://faragngo.mihanblog.com/post/1353 <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span id="Title" style="color: #ff0000;">دومین سری از خانواده های خوزستانی </span></h1> <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span id="Title" style="color: #003300;">اسیران فرقه رجوی راهی کشور عراق شدند</span></h1> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">به کوری چشم رجوی که همواره با تهدید و ارعاب خانواده های اسیران دربند فرقه وبا بکارگیری انواع تشبثات مذبوحانه سعی نموده تا هرطور شده مانع ازتجمع آنها دراطراف کمپ لیبرتی شود ، دومین سری ازخانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه&nbsp; روز سه شنبه مورخه ۴/۱۲/۹۴ برای بار دوم به همراه تعدادی از خانواده های اسیران دربند ازدیگر استانها برای تجمعی دوباره دراطراف اسارتگاه فرزندانشان راهی کشور عراق شدند .</span></h2> text/html 2016-07-03T06:44:48+01:00 faragngo.mihanblog.com admin نامۀ حسین نژاد به شهردار شهر پوتو در منطقۀ لدوفانس از استان پاریس http://faragngo.mihanblog.com/post/1352 <h1 class="Koodak Yekan" style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">نامۀ حسین نژاد </span></h1> <h2 class="Koodak Yekan" style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">به شهردار شهر پوتو در منطقۀ لدوفانس از استان پاریس</span></h2> <h2 class="Titr" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>محل برگزاری شوی مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن</strong></span></h2> <p align="center"><img class="aligncenter" src="http://www.invisa.ir/adminUpload/1446279599eiffel-tower-paris-moulin-rouge-show-and-seine-river-cruise-in-paris-150305.jpg" alt="" height="287" width="434"></p> <h2 class="Koodak" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خانم ژوئیل سکالدی رایانو شهردار محترم شهر پوتو از استان پاریس؛</strong></span></h2> text/html 2016-07-03T06:44:06+01:00 faragngo.mihanblog.com admin ملاقات آشور ورشی با برادرش بعد از ۲۸ سال http://faragngo.mihanblog.com/post/1351 <h1 class="Titr" style="text-align: center;"><span id="MainContent_title2"><span style="color: #ff0000;">ملاقات آشور ورشی</span> با <span style="color: #003366;">برادرش بعد از ۲۸ سال</span> </span></h1> <p align="center"><img class="aligncenter" src="http://www.saharngo.com/a/i/people/families/Families%20visit%20Feb%2016/photo_2016-02-25_06-49-34.jpg" alt="" height="263" width="466"></p> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">آشور که وارد سالن اجتماعات هتل شد، شوری برپا گردید. شوری به بلندای بیست وهشت سال دوری. دو برادر به بزرگی تمام این سالها، یک دیگر را سخت در آغوش فشردند و به بلندای چشم انتظاری پدر و مادر تا لحظه مرگ، بلند بلند گریستند.</span></h2> text/html 2016-07-03T06:06:20+01:00 faragngo.mihanblog.com admin سفر نامه انتظار و امید – قسمت اول http://faragngo.mihanblog.com/post/1350 <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span id="MainContent_title2"><span style="color: #ff0000;">سفر نامه انتظار و امید</span> – قسمت اول</span></h1> <p class="Koodak" style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>راحله ایران ‌پور، چهارم اسفند ماه ۹۴</strong></span></p> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">امروز سه‌ شنبه است و دل‌های بی‌قرار ما چشم به‌ راهان، قراری دو‌باره دارد در مرز انتظار و امید.</span> <p><span style="color: #000000;"> در کنار پل زائر یاران دلتنگ چندین ساله، همدیگر را می‌جویند و دیدارها تازه می‌شود. حماسه‌ای دوباره در راه است. خانواده‌ی عظیم اسیران فرقه‌ی رجوی با اراده‌ای پولادین به قصد ملاقات با فرزندانشان گرد هم جمع آمده‌اند.</span></p></h2> text/html 2016-07-03T06:05:37+01:00 faragngo.mihanblog.com admin نامه سر گشاده به شهردار پاریس در مورد اعتراض به کنفرانس روز زن , فرقه زن ستیز رجوی در پاریس http://faragngo.mihanblog.com/post/1349 <h1 class="font_2 Yekan" dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #003366;">نامه سر گشاده به شهردار پاریس</span></h1> <h1 class="font_2 Yekan" dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">در مورد اعتراض به&nbsp;کنفرانس روز زن ,</span></h1> <h1 class="font_2 Yekan" dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"> فرقه زن ستیز رجوی در پاریس</span></h1><h2 class="font_8 Yekan" dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">شهر دار محترم پاریس اینجانب میر باقر صداقی عضو قدیمی جدا شده و منتقد فرقه زن ستیز رجوی اخیراً متوجه شدم فرقه زن ستیز رجوی درآستانه روز جهانی زن،&nbsp; در نظر دارد کنفرانسی به مناسبت روز جهانی زن (مورخه شنبه بیست وهفتم فوریه) در سالن گراند آرک واقع در منطقه لدفانس پاریس ( La De Fense-Grand Arche) با برنامه ریزی سخنرانی ها و اجرای موزیکال و ارائه ها و نمایشگاه با حضور مهمانان خارجی برگزار نماید بی شک این میهمانان محترم از ملیتهای مختلف از اعمال ضد انسانی فرقه رجوی بی اطلاع بوده و از نیت شوم وزن ستیز فرقه رجوی اطلاع دقیقی ندارد لذا بجا دیدم در این فرصت کوتاه اعتراضم را به برگزاری این کنفرانس را بیان کرده گوشه ای از تجاربم را در اختیار شما و عموم قرار دهم .</span></h2> text/html 2016-07-03T06:04:32+01:00 faragngo.mihanblog.com admin نمونه انعکاسهایی از تلاش خانواده های گروگانهای رجوی در نشریات فارسی و عربی http://faragngo.mihanblog.com/post/1348 <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span class="content_header">نمونه انعکاسهایی از</span></h1><h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span class="content_header">&nbsp;تلاش<span style="color: #003300;"> خانواده های</span><span style="color: #ff0000;"> گروگانهای رجوی</span></span></h1> <h2 class="Yekan" style="text-align: center;"><span class="content_header"> در <span style="color: #3366ff;">نشریات فارسی و عربی</span></span></h2><p align="center"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1" class="FloatAlt Border1 MainImage alignleft" title="تلاش مجدد خانواده های منافقین برای ملاقات با بستگانشان در کمپ لیبرتی" src="http://img7.irna.ir/1394/13941208/81981335/81981335-70553437.jpg" alt="" height="339" width="449"></p> <h1 class="Koodak" style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>تلاش مجدد خانواده های منافقین</strong></span></h1><h1 class="Koodak" style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>&nbsp;برای ملاقات با بستگانشان در کمپ لیبرتی</strong></span></h1><p><br></p> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">بغداد -ایرنا – بی تابی ها و بی قراری های دهها تن از خانواده های اعضای منافقینی که روز جمعه در مقابل دژبانی کمپ لیبرتی برای ملاقات با فرزندان و بستگانشان تجمع کرده بودند، حاضران در محل از جمله خبرنگاران و ماموران امنیتی عراق را متاثر کرد.</span></h2> text/html 2016-07-03T06:00:04+01:00 faragngo.mihanblog.com admin دیدار اصغر باباپور با برادر و خواهرش بعد از ۲۸ سال http://faragngo.mihanblog.com/post/1347 <h1 class="Titr" style="text-align: center;"><span id="MainContent_title2"><span style="color: #003366;">دیدار اصغر باباپور</span> با برادر و خواهرش<span style="color: #ff0000;"> بعد از ۲۸ سال</span></span></h1><h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">اصغر باباپور، در میان عطر صلوات، برای دیدار با خواهر و برادرش، با بار&nbsp; بیست و هشت سال ندیدنشان بر دوش، از زمان سربازی و اسارت و انتقال سیاه به پادگان اشرف، به جمع خانواده‌های اسیران سازمان مجاهدین خلق در هتل وارد شد.</span></h2> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;" align="center"><span style="color: #000000;"><img class="aligncenter" src="http://www.saharngo.com/a/i/people/families/Families%20visit%20Feb%2016/photo_2016-02-25_07-47-21.jpg" alt="" height="321" width="428"></span></h2> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">گفت که چقدر از دیدار خانواده ها خوشحال است. گفت که چگونه شد که پیوست و چگونه شد که جدا شد؟!! گفت که تصمیم به آمدن و عمل به آن، چقدر سخت است. او از شرایط اسیران ذهنی و عینی در اردوگاه لیبرتی گفت.</span></h2> text/html 2016-07-03T05:59:23+01:00 faragngo.mihanblog.com admin همه از مرگ میترسند مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان http://faragngo.mihanblog.com/post/1346 <h1 class="Yekan" style="text-align: center;">همه از مرگ میترسند</h1><h1 class="Yekan" style="text-align: center;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">مسعود رجوی</span> از&nbsp;<span style="color: #008000;"></span></h1><h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">ملاقات خانواده ها با عزیزانشان</span></h1> <p align="center"><img class="alignleft" src="http://iran-interlink.org/wordpressfa/wp-content/uploads/2016/02/Majaid_Rouhi.png" alt="" height="258" width="360"></p> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">بی حرمتی مسعود رجوی و فرقه اش به خانواده ها هیچ ربطی به مبارزه ندارد و یک رفتار ضد انسانی و&nbsp; ضد نقض حقوق بشر و روشن ترین دلیل و نشانۀ بی اعتمادی حاج مسعود رجوی به اعضای اسیر در فرقه اش هست و تنها هدف&nbsp; مسعود رجوی از این نوع برخورد با خانواده جلوگیری از فرار و جدا شدن افراد از فرقه اش و در نتیجه فروپاشی آن و در معرض خطر قرار گرفتن مسعود رجوی آن می باشد و بس٫</span></h2> <h2 class="Yekan" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">حفظ حرمت خانوادگی در فرهنگ، سنت، کنش و واکنش اجتماعی ما ایرانیان جایگاهی بس عظیم دارد.</span></h2> text/html 2016-07-03T05:57:39+01:00 faragngo.mihanblog.com admin چه کسی هزینۀ تظاهرات پر طمطراق مجاهدین خلق را تأمین کرده بود؟ http://faragngo.mihanblog.com/post/1345 <h1 class="Yekan" style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>چه کسی هزینۀ تظاهرات پر طمطراق <span style="color: #ff0000;">مجاهدین خلق</span> را تأمین کرده بود؟</strong></span></h1> <h2 class="Yekan" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>۲۸ ژانویه یک تظاهرات بزرگ و بسیار شیک و پرخرج از لحاظ تجهیزات و پلاکاردها و پرچمهای سازمان مجاهدین خلق و کلاهها و جلیقه ها و کامیونهای تریلی در جلوی تظاهرات و وسط و آخر آن به علاوۀ بلندگوهایی که در اختیار تظاهر کنندگان بود در پاریس برگزار شد. تظاهرات به گواهی همگان از جنبۀ سازماندهی و مجهز بودن یک تظاهرات با شکوه و عظیمی بود؛ ولی قابل توجه است که تظاهرات به این ثروتمندی تظاهر کنندگان فقیر و بدبخت و بیچاره ای داشت. چه کسی هزینۀ تظاهرات مجاهدین خلق را تأمین کرده بود؟</strong></span></h2><p align="center"><img class="alignleft" src="http://peyvande-rahaee.fr/images/thumbs/com_content/88/1937417_1044332755606254_7965848434295992570_n.jpg" alt="" height="374" width="254"></p><p align="center"><br></p><h2 class="Yekan" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>آیا مریم رجوی خودش شخصا قدرت و توان مالی برای تأمین اینهمه مخارج را دارد؟؟؟؟؟ کمی خواستم به عقب برگردم دیدم که مجاهدین خلق اصلا قبل از رفتن به عراق چنین ثروتی نداشتند و فقیر بودند. <br></strong></span></h2>